Ice Hockey: Varsity vs. Aquinas/G-E-T/Holmen/Luther vs. Winona Senior (Home)

Ice Hockey Events

Nov 30

7pm
Onalaska Omni Center
Type: Game Opponent: Aquinas/G-E-T/Holmen/Luther vs. Winona Senior
G-E-T District logo